Page 11 - CanaDream-GEB-Dutch-2017
P. 11

VERZEKERINGSDEKKING

     Alle CanaDream Inc.-voertuigen zijn voor  zijn dan het borgbedrag zal het verschil  of vervanging van een voertuig als een
     $5 miljoen verzekerd voor burgerlijke  tegelijkertijd met het afsluiten van de  voertuig wordt gestolen of als er een
     aansprakelijkheid en eigendomsschade.  vordingen worden terugbetaald. De Gast is  ongeluk plaatsvindt waardoor het
     Een borg van $750 tot $1500 op een  verantwoordelijk voor de maximale  gehuurde voertuig onbruikbaar is. In deze
     gangbare credit card is nodig voor de  rekening die beneden staat gespecificeerd,  situaties en, afhankelijk van
     verzekering van botsingen en eigen risico  waarvan de kosten o.a. bevatten:  huurmogelijkheden, moet er een nieuwe,
     zoals hieronder uitgezet. De borg wordt  wegslepen, opslagkosten, schade aan  getekende, huurovereenkomst zijn voordat
     terugbetaald als het voertuig in dezelfde  CanaDream-voertuig, schade aan  er wordt voorzien van een vervangend
     staat wordt teruggebracht als het  eigendom van derden, letselschade,  voertuig. Ongevallen moeten binnen 24
     ontvangen was en niet betrokken was in  verzekering aan te passen kosten,  uur doorgegeven worden en dienen
     een ongeval. De borg van een gast die  juridische kosten. Hierbij worden nog $100  vergezeld te gaan met een schriftelijk
     betrokken is bij een ongeluk wordt voor  administratiekosten per ieder ongeluk  schadeformulier en een politierapport of
     minimaal 60 dagen vastgehouden totdat  toegevoegd. Onze verzekering dekt geen  dossiernummer.
     de vorderingen voor het ongeval zijn  verlies van persoonlijke bezittingen en ook
     afgesloten. Van de vorderingen die minder  geen kosten voor accomodatie, transport
     Let op de volgende voorwaarden met betrekking     Verboden gebieden
     tot het reizen in onbevoegde en verboden        HET IS TEN ALLEN TIJDE STRENG VERBODEN OM IN DE VOLGENDE
     gebieden:                       GEBIEDEN TE REIZEN:
     Tot onbevoegde gebieden worden de noordelijke gebieden met  • Houtvervoerswegen en niet-openbare wegen
     toeslag, de VS en verboden geografische gebieden die CanaDream  • Mexico
     op elk moment mag bepalen gerekend. Zonder voorafgaande  • Denali Highway in Alaska
     toestemming om hier met het voertuig te rijden is hier geen  • Dalton Highway (ten noorden van Livengood)
     verzekeringsdekking; de gast is verantwoordelijk voor alle schade  • North Canol Highway in de Yukon
     en bijkomende kosten; de gast krijgt een boete van $900.  • Death Valley tussen 1 mei - 30 september
     CanaDream behoudt zich het recht voor om de toegang tot  • Alle ongenummerde wegen en snelwegen
     specifieke geografische gebieden op elk moment te verbieden.
     Deze beperkingen mogen opgelegd worden als het voertuig wordt
     opgehaald. De gast heeft alle
     verantwoordelijkheid voor alle
     kosten of tijdverlies als hij reist  DE GAST IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VOLGENDE MAXIMUMTARIEVEN PER GEBEURTENIS:
     in onbevoegde geografische                              Gast 25 jaar  Gast 21-24
     gebieden.                                        en ouder  jaar
                    Tweezijdig ongeval op een getekende en genummerde weg, brand, diefstal of vandalisme
     Een toeslag van $500 geldt voor  (met een politierapport en schadeformulier)       $750  $1,500
     verhuur dat op een ander
     station dan Whitehorse begint  Voorruit /glas                      $500   $500
     en naar de volgende gebieden  Niet op de weg (bijvoorbeeld campings, parkeerplaatsen, opritten, benzinestations etc.)  $1,500 $1,500
     reist:
     • Alaska Highway ten noorden  Eenzijdig ongeval: schade veroorzaakt door contact met een stilstaand object (bijvoorbeeld:
                    geparkeerd voertuig, muren, bomen, bruggen, etc.) waar dan ook (niet of wel op een weg, op
     van Fort St. John, British  priveterrein of openbaar terrein)             $1,500  $1,500
     Columbia
     • Cassiar Highway (#37) ten  Schade door een onbekende oorzaak (inclusief vluchtmisdrijf door onbekende derde partij) $1,500 $1,500
     noorden van Kitwanga, British  Natuurverschijnselen (natuurrampen, zoals o.a. hagel, overstromingen, blikseminslag) $1,500 $1,500
     Columbia                                             $1,000
     • Highway 35 ten noorden van  Bandenschade (sleepkosten niet inbegrepen)        $1,000
     Peace River, Alberta                                   per tire per tire
     • Quebec & Labrador ten    Schade aan het interieur (niet veroorzaakt door tweezijdig ongeval op een genummerde weg)
     noorden en oosten van Sept-Îles
     • Baie James Road, Quebec   Aanrijding met dieren                    $750  $1,250
     • Northwest Territories
     • Yukon                                             All Guests
     • Nunavut
     • Newfoundland        Schade aan onderstel (niet veroorzaakt door ongeluk met twee auto’s op een genummerde weg) All Costs
                    Geen schriftelijk schadeformulier & dossiernummer van de politie (of kennisgeving van het station binnen 24 uur na
     Voertuigen die naar de    het ongeval)                            All Costs
     bovengenoemde gebieden
     reizen moeten dit expliciet  Vluchtmisdrijf                           All Costs
     aanvragen en dit zal worden  Ongevallen terwijl er gereden wordt in onbevoegde gebieden of in de VS zonder voorafgaande toestemming All Costs
     bevestigd op het moment van  Ongevallen terwijl het voertuig wordt bestuurd door een onbevoegde of onder invloed zijnde bestuurder All Costs
     reservering.
                    Schade veroorzaakt tijdens illegale handelingen en/of opzettelijke schade All Costs
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16