Page 11 - CanaDream Catalog Dutch
P. 11

VERZEKERINGSDEKKING
      Alle CanaDream Inc.-voertuigen zijn voor  zijn dan het borgbedrag zal het verschil  of vervanging van een voertuig als een
      $5 miljoen verzekerd voor burgerlijke  tegelijkertijd met het afsluiten van de  voertuig wordt gestolen of als er een
      aansprakelijkheid en eigendomsschade.  vordingen worden terugbetaald. De Gast is  ongeluk plaatsvindt waardoor het
      Een borg van $750 tot $1500 op een  verantwoordelijk voor de maximale  gehuurde voertuig onbruikbaar is. In deze
      gangbare credit card is nodig voor de  rekening die beneden staat gespecificeerd,  situaties en, afhankelijk van
      verzekering van botsingen en eigen risico  waarvan de kosten o.a. bevatten:  huurmogelijkheden, moet er een nieuwe,
      zoals hieronder uitgezet. De borg wordt  wegslepen, opslagkosten, schade aan  getekende, huurovereenkomst zijn voordat
      terugbetaald als het voertuig in dezelfde  CanaDream-voertuig, schade aan  er wordt voorzien van een vervangend
      staat wordt teruggebracht als het  eigendom van derden, letselschade,  voertuig. Ongevallen moeten binnen 24
      ontvangen was en niet betrokken was in  verzekering aan te passen kosten,  uur doorgegeven worden en dienen
      een ongeval. De borg van een gast die  juridische kosten. Hierbij worden nog $100  vergezeld te gaan met een schriftelijk
      betrokken is bij een ongeluk wordt voor  administratiekosten per ieder ongeluk  schadeformulier en een politierapport of
      minimaal 60 dagen vastgehouden totdat  toegevoegd. Onze verzekering dekt geen  dossiernummer.
      de vorderingen voor het ongeval zijn  verlies van persoonlijke bezittingen en ook
      afgesloten. Van de vorderingen die minder  geen kosten voor accomodatie, transport
      Let op de volgende voorwaarden met betrekking     Verboden gebieden
      tot het reizen in onbevoegde en verboden        HET IS TEN ALLEN TIJDE STRENG VERBODEN OM IN DE VOLGENDE
      gebieden:                       GEBIEDEN TE REIZEN:
      Tot onbevoegde gebieden worden de noordelijke gebieden met  • Houtvervoerswegen en niet-openbare wegen
      toeslag, de VS en verboden geografische gebieden die CanaDream  • Mexico
      op elk moment mag bepalen gerekend. Zonder voorafgaande  • Denali Highway in Alaska
      toestemming om hier met het voertuig te rijden is hier geen  • Dalton Highway (ten noorden van Livengood)
      verzekeringsdekking; de gast is verantwoordelijk voor alle schade  • Eagle, Alaska (Hwy 5 north) van junction of Hwy 9 (Top of the
      en bijkomende kosten; de gast krijgt een boete van $900.  World Highway) en Hwy 5 west
      CanaDream behoudt zich het recht voor om de toegang tot  • McCarthy Road tussen Chitina en McCarthy, Alaska
      specifieke geografische gebieden op elk moment te verbieden.  • North Canol Highway in de Yukon
      Deze beperkingen mogen opgelegd worden als het voertuig wordt  • Death Valley tussen 1 mei - 30 september
      opgehaald. De gast heeft alle verantwoordelijkheid voor alle  • Alle ongenummerde wegen en snelwegen
      kosten of tijdverlies als hij reist in
      onbevoegde geografische    DE GAST IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VOLGENDE MAXIMUMTARIEVEN PER GEBEURTENIS:
      gebieden.                                        Gast 25 jaar  Gast 21-24
      Een toeslag van $500 geldt voor                             en ouder  jaar
      verhuur dat op een ander station  Tweezijdig ongeval op een getekende en genummerde weg, brand, diefstal of vandalisme
      dan Whitehorse begint en naar de  (met een politierapport en schadeformulier)       $750  $1,500
      volgende gebieden reist:    Voorruit                          $500   $500
      • Alaska Highway ten noorden van
      Fort St. John, British Columbia  Niet op de weg (bijvoorbeeld campings, parkeerplaatsen, opritten, benzinestations etc.)  $1,500 $1,500
      • Cassiar Highway (#37) ten   Eenzijdig ongeval: schade veroorzaakt door contact met een stilstaand object (bijvoorbeeld: geparkeerd
      noorden van Kitwanga, British  voertuig, muren, bomen, bruggen, etc.) waar dan ook (niet of wel op een weg, op priveterrein of openbaar
      Columbia            terrein)                          $1,500  $1,500
      • Highway 35 ten noorden van  Voertuigschade door een onbekende oorzaak (inclusief vluchtmisdrijf door onbekende derde partij) $1,500 $1,500
      Peace River, Alberta      Natuurverschijnselen (natuurrampen, zoals o.a. hagel, overstromingen, blikseminslag) $1,500 $1,500
      • Quebec & Labrador ten noorden
      en oosten van Sept-Îles     Schade aan het interieur (niet veroorzaakt door tweezijdig ongeval op een genummerde weg)      $750 $1,250
      • Baie James Road, Quebec    Aanrijding met dieren                    $750  $1,250
      • Northwest Territories     Bandenschade (sleepkosten niet inbegrepen)         $1,000  $1,000
      • Yukon                                          per band per band
      • Nunavut
      • Newfoundland                                          Alle Gasten

      Voertuigen die naar de      Schade aan onderstel (niet veroorzaakt door ongeluk met twee auto’s op een genummerde weg) Alle kosten
      bovengenoemde gebieden reizen
      moeten dit expliciet aanvragen en  Verkeerde brandstof: Bij het tanken van de verkeerde brandstof wordt $8,500 in rekening gebracht bij drop off. Het verschil  Alle kosten
                      in de werkelijke kosten wordt in rekening gebracht of terugbetaald
      dit zal worden bevestigd op het
      moment van reservering.     Geen schriftelijk schadeformulier & dossiernummer van de politie (of kennisgeving van het station binnen 24 uur na het
                      ongeval)                             Alle kosten
                      Vluchtmisdrijf                          Alle kosten
                      Het doorrijden na schade                     Alle kosten

                      Ongevallen terwijl er gereden wordt in onbevoegde gebieden of in de VS zonder voorafgaande toestemming Alle kosten
                      Ongevallen terwijl het voertuig wordt bestuurd door een onbevoegde of onder invloed zijnde bestuurder Alle kosten
                      Schade veroorzaakt tijdens illegale handelingen en/of opzettelijke schade Alle kosten
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16