Page 15 - CanaDream Catalog Dutch
P. 15

VEELGESTELDE VRAGEN


      Bel gewoon onze gratis nummer   Bent u open op zon- en feestdagen? Kunnen er meer dan zes mensen
      (1-888-480-9781) voordat u de grens  Van 1 mei tot 30 september zijn wij  verblijven in uw voertuig?
      met de Verenigde Staten oversteekt  geopend van maandag tot en met  Het maximaal aantal personen in elke
      en bel ons als u opnieuw Canada  zondag, inclusief alle feestdagen. In  camper is zes. De Canadese wet
      inrijdt. Wij zullen u dan als u het  het laag seizoen, van 1 oktober - 30  vereist dat elke persoon in het
      voertuig terugbrengt de nachten die  april, zijn we gesloten op zon- en  voertuig een autogordel moet
      u heeft doorgebracht in de Verenigde  feestdagen. Er kunnen echter tegen  dragen. Het maximum aantal van de
      Staten in rekening brengen.                      veiligheidsgordels in elk van onze
                        een kostprijs van $375 per
      Kan ik mijn koffer achterlaten bij  gebeurtenis speciale regelingen  voertuigen is zes.
      mijn ophaallocatie?        worden getroffen voor het ophalen of  Wat is de CanaDream Club?
                        terugbrengen van voertuigen op
      Ja. Zolang u het voertuig op dezelfde                 De CanaDream Club is ons exclusieve
      locatie ophaalt en terugbrengt, kunt  zondag.            reisdienstenprogramma. Het
      u de koffer uitpakken in uw camper  Moet ik de riool- en watertanks aan  lidmaatschap is inbegrepen wanneer
      en deze op de afhaallocatie    het eind van mijn reis legen?   u uw campervakantie bij CanaDream
      achterlaten. We zullen uw koffer  We zouden blij zijn als u het   boekt. Het lidmaatschap geeft u recht
      opslaan totdat u terugbent. Aan deze  toiletwater (zwarte tank) en afval  op speciale kortingen bij campings,
      service zijn geen kosten verbonden.                  attracties en hotels in heel Canada.
                        water (grijze tank) in een geschikte
      Wanneer is de volledige betaling  stortplaats leegmaakt voordat u de  Voor verdere informatie kunt u
      vereist?              unit terugbrengt, wij kunnen dit voor  terecht op www.canadream.com/
                        een meerprijs voor u doen.     canadreamclub.
      De volledige betaling is 30 dagen
      voorafgaand aan de ophaaldag                     Hoe kan ik de prijzen voor mijn
      vereist.              Moet ik het voertuig reinigen   CanaDream RV-vakantie-ervaring
                        alvorens ik deze terugbreng?    berekenen?
      Wat is de minimum leeftijd voor de  Wij zouden het op prijs stellen als u  CanaDream baseert haar prijzen op
      bestuurder?            de cabine schoonveegt, ervoor zorgt  een flexsysteem waarbij de tarieven
      U moet minstens 21 jaar oud zijn om  dat de koelkast leeg is en de ergste  op elke maandag op basis van de
      een camper te kunnen reserveren en  vlekken zijn verwijderd. Verwijder al  beschikbaarheid van elk type
      u moet in het bezit zijn van een  het afval uit het voertuig, zorg ervoor  voertuig worden herberekend. De
      geldig rijbewijs dat is afgegeven in  dat de tafel en werkbladen schoon  prijs voor een bepaald type voertuig
      uw eigen land. Het rijbewijs moet tot  zijn, dat de borden zijn afgewassen  kan hoger zijn als deze beperkt
      tenminste één dag nadat u uw    en dat het gasfornuis en de over  beschikbaar is. In het algemeen
      voertuig terugbrengt geldig zijn. vetvrij zijn. If you choose not to do  betekent dit dat hoe eerder u boekt
                        this, or would like us to do so, we are  hoe lager de prijs zal zijn. Uw tarief
      Biedt u one-way boekingen tussen  happy to do the cleaning for an
      uw locaties?            additional charge.         wordt bepaald door uw ophaaldatum
                                         en vermenigvuldigd met het aantal
      Ja, wij bieden one-ways aan tussen                  geboekte nachten.
      onze locaties. Er is een meerprijs voor  Mag ik iets achter de RV koppelen? BELANGRIJK: houd er rekening mee
      een one-way/enkele reis boeking.  Wij staan niet toe dat u iets achter de  dat de bovenstaande informatie
      Deze vereisen een voorafgaande   RV koppelt. Als blijkt dat er iets aan de  alleen dient om veelgestelde vragen
      vergunning, die kan worden geregeld  RV gekoppeld was zal de verzekering  te beantwoorden. Voor de volledige
      door te bellen naar onze      via CanaDream geen schade aan het  CanaDream voorwaarden, verwijzen
      reserveringscentrale op 1-800-480- voertuig vergoeden.        wij u naar uw CanaDream
      9781. One-ways zijn niet beschikbaar                 huurovereenkomst.
      van of naar onze locatie in Edmonton. Kan ik een kano of een ander
                        object op het dak van uw voertuig
      Verhuurt u fietsenrekken?     vastmaken?             Ga naar www.canadream.com/faq
      De fietsenrekken kunnen alleen op  Om ongelukken te voorkomen staan  voor antwoorden op al onze
      onze MHA-, MHB- en SVC-voertuigen  wij het vervoer van kano’s of andere  veelgestelde vragen.
      worden gemonteerd. Fietsenrekken  voorwerpen op de daken van onze
      zijn beschikbaar t/m 4 fietsen. Zie  voertuigen niet toe. Alle types
      huidig tariefblad voor prijzen.  incidenten als gevolg van het
                        transporteren van een object op het
                        dak van het voertuig zijn niet gedekt.
   10   11   12   13   14   15   16